• Statue of Liberty

แฟร์แบงค์ (Fairbanks) รัฐอลาสก้า (Alaska)

เมืองที่เราสามารถชมแสงเหนือออโรรา (Northern Light Aurora) ที่ชัดเจนอีกแห่งของโลก ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงกลางสิงหาคมถึงเมษายน รวมไปถึงธารน้ำแข็งกลาเซียร์ (Glacier) ที่เชื่อว่าจะละลายหมดภายในไม่กี่ปีข้างหน้าเพราะอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้น สำหรับผู้ที่ชอบงานศิลปะไม่ควรพลาดการแข่งขันศิลปะน้ำแข็งโลก (World Ice Art Championships) ที่มีการประกวดและแสดงผลงานประติมากรรมน้ำแข็งที่งดงาม ที่จะจัดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคม

แฟร์แบงค์ (Fairbanks)