• Statue of Liberty

ข้อมูลทั่วไป

อเมริกา – สหรัฐอเมริกา (USA.)

ประเทศอเมริกา เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของ เทคโนโลยีและระบบการเงิน คนส่วนใหญ่นิยมไปศึกษาต่อประเทศอเมริกา เนื่องจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การไปเรียนต่อประเทศอเมริกา ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการขอวีซ่าประเทศอเมริกา ไม่ได้ยากนัก การขอวีซ่าอเมริกา ถ้าผู้ขอมีความพร้อมทั้งในเรื่องของเอกสาร และ การเตรียมตัวสัมภาษณ์  วีซ่าก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดี

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States of America) มีประชากรประมาณ 245 ล้านคน มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐ คำว่า “รัฐ” หมายถึง 1 ใน 50 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีอิสระในการปกครองตนเอง มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลติดต่อกัน 48 มลรัฐ ทิศเหนือจรดประเทศแคนาดา ทิศใต้จรดประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก ทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคทางตะวันตก ทิศตะวันออกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มลรัฐที่ 49 คือ อลาสกา อยู่ติดกับฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาและมลรัฐ ที่ 50 คือ ฮาวาย อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ประมาณ 3,787,319 ตารางไมล์ (เทียบได้ 18 เท่าของพื้นที่ประเทศไทย)

usa image